Select Page

ÕPETAME UUTMOODI, KUID HOIAME TRADITSIOONE

VASTUVÕTT JUUDI ERAKOOLI

VASTUVÕTT JUUDI ERAKOOLI
eelkooli “Madriga Rishona”

Juudi Erakooli eelkool “Madriga Rishona” alustab oktoobris 2023.

Tunnid toimuvad kaks korda nädalas perioodil oktoober-mai kell 16.00-17.30 (nädalapäevad täpsustuvad). Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

 “Madriga Rishona” eelkooli õppemaks on 100 eurot kuus.

Eelkooli ootame esimest koolikogemust saama  6–7-aastaseid lapsi, kus nad õpivad kirjutama, lugema, arvutama. Õppetegevus toimub eesti keeles lõimitult ja loomulikult mängulises vormis ning sõbralikus keskkonnas. Klassi suurus on kuni 15 last.

MEIE KOOL

 

SA Juudi Haridus avab koostöös Eesti Juudi Kogukonnaga 1. septembril 2023 Juudi Erakooli. Tallinna juudi kooli kogukonna õppesuund oli avatud 2020. aastal Eesti Juudi Kogukonna algatusel ja kaasfinantseerimisel ning Tallinna linna toetusel. See oli esimene samm juudi hariduse ühise kontseptsiooni suunal. Järgmise sammuna nähakse Juudi Erakooli avamist. Tänu juudi õppeasutuste olemasolule ja ühtse juudi hariduse ruumi loomisele on Eesti Juudi Kogukonnal võimalik täita oma missiooni ning õpetada lapsi harjutama ja tundma juudi traditsioone, aitama üksteist ja hoidma juudi elu Eestis.

Meie kooli põhiline sihtgrupp on Eesti Juudi Kogukonna liikmete ja ka juudi kultuuri ja tavade austavate perede lapsed, kes soovivad õppida eesti keeles ja hoida juudi traditsioone. Meie kool väärtustab kultuurilist mitmekesisust ja mitmekeelset keskkonda (eesti, vene, heebrea, inglise). Meie koolis on juudi traditsioonid lõimitud õpetamise protsessi, kuna juudi kultuuri ja traditsioonide õpetamine on koolielu loomulik osa. Selle visiooni elluviimist toetab ka kogupäevakooli kontseptsiooni rakendamine.

KUIDAS ME ÕPETAME?

R

Tugev kultuurilist eripära arvestav taust

Loome õpikeskkonda, kus õppija omandab teadmised oma päritolu ja kultuuri kohta loomulikult ja need on tema igapäeva (kooli)elu loomulikuks osaks. Samuti eesti keel ja kultuur ning muude keelte ja oskuste  omandamine. Teadmised kinnistuvad läbi kindlate traditsioonide, ühiste korduvate tegevuste ning päriseluga seoste loomise.

R

Rakendame õppimise ja õpetamise meetodeid, mis tagavad õppijate õpimotivatsiooni ning õppimine on keskendunud pädevustele

Taotluseks on saavutada õppimine ja õpetamine, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõtetel ning on suunatud sellel, et tagada kõigi õppijate õpitahe sõltumata nende võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. Taotluseks on tagada koolis õpikeskkond, kus pööratakse  süstemaatilist tähelepanu pädevuste kujundamisele ja tagasisidestamisele. Erilise tähelepanu all on järgmised võtmeoskused: ettevõtlikkus, digitaaloskused, õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused ja võõrkeelte oskus.

R

Rakendame „igale õpilasele tema võimetele ja soovidele vastava õpitee kujundamise“ kontseptsiooni

Taotluseks on luua õppeprotsessi selline paindlikkus, mis tagab õppijakeskse ja koostöise õppimise, on õpilasele individuaalseid valikuid võimaldav ning tema valikuid toetav, on suunatud õpilase enesetoetusele ja toimetulekule erinevates olukordades. Õppimise individualiseerimine võimaldab õpilasel maksimaalselt realiseerida enda vaimset ja füüsilist potentsiaali ning loob eeldused, et õpilane võtab õppimise eest vastutuse, saavutab edu ning seeläbi tunneb ka koolirõõmu ja üldist heaolu.

R

Keskundume teaduspõhisusele ja tulevikku suunatud teadmistele/oskustele

Taotluseks on õppija isiksuste väärtustamine, tema terviklik areng, õppimise tähenduslikkus ja hariduse kvaliteet. Teadmiste/oskuste fookus on tulevikku suunatud nn uued teadmised/oskused, nende kasutamine õpitulemuste saavutamisel.

R

Kasutame lõimitud õppekavalist ja õppekavavälist õpetamist, rakendatame projektõppe meetodit

Taotluseks on õppekavavälise tegevuse ning huvitegevuse sidusus õppekavalise õppega, kasutades efektiivselt olemasolevaid ressursse ning kooli õpikeskkonda, et luua õpilase arengu toetamiseks võimaluste paljusus.

R

Meil töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kellel on suurepärased digioskused

Taotluseks on tagada koolis õpikeskkond, kus igapäevaselt kasutatakse tõhusalt innovaatilisi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õppimise ja õpetamise meetodeid ning avatud õpikeskkondi. Koolisiseses kommunikatsioonis kasutatakse maksimaalselt tehnoloogilisi lahendusi.

MEIE INIMESED

KOOLIJUHID

Jekaterina Kalinitseva
jekaterina@jewish.ee

           Dima Zicer

MEIE ÕPETAJAD

Üldained

Nadežda Smirnova

Üldained

Anna Tsygankova

Üldained

Lilia Jakobson

Heebrea keel ja juudi kultuur

Marina Bereznitsky

Inglise keel

Eleonora Lesina

Muusika

Hipp Kalkun

Liikumine ja tervis

Fjodor Dunik

Meedia

Yulia Bogacheva

ART

Aljona Tubaleva

MEIE TURVALISUS

Vladislav Vilkoit

 MEIE TOIDUALA VÕLUR

Eva Poonsh

MEIE PUHTUSE HALDJAS

Valentina Vershinina

JUUDI HARIDUS SA

Juudi Erakooli pidajaks on Juudi Haridus SA. Juudi Haridus SA asutajaks on  mittetulundusühing Eesti Juudi Kogukond. Unistame tugevast Juudi Kogukonnast Eestis, kus kool on selle süda. Juudi Erakooli eesmärk on kujuneda tugevat akadeemilist haridust pakkuvaks muutunud õpikäsituse põhimõtetest lähtuvaks erakooliks, mis alustab esimesest kooliastmest ning kasvab välja gümnaasiumiks.

360° Virtuaaltuur

Vaata rohkem

Наши партнеры

RAIHSHTEIN MISCPACHA

CHARITABLE FOUNDATION VADUZ

Контакт

Jekaterina Kalinitseva
jekaterina@jewish.ee
+372 53909225

Адрес

Auna 6, Tallinn, Eesti
Google Maps >

 

Kooli koduleht on uuendamisel, tegu on ajutise versiooniga