ÕPETAME UUTMOODI,
KUID HOIAME TRADITSIOONE

Tallinna Juudi Kooli uus õppesuund

Mis on
uutmoodi?

Mitmekeelne õppekeskkond

Loe rohkem

Lapsed õpivad eestikeelse õppeprogrammi alusel, mis tagab hea eesti keele tundmise ja võimaluse orienteerumiseks eestikeelses inforuumis. Arvestatakse sellega, et õpilaste emakeel ei ole eesti keel. Klassis on õpetaja ja õpetajaabi. Ükski laps ei jää tähelepanuta!

Vene keelt õpetatakse süstemaatiliselt ja lähenetakse sellele nii, et lapsel ei jää lünki vene keele tundmaõppimisel.

Õpetame inglise keelt juba esimesest klassist alates sh lõimitult teiste õppeainete ja õppetegevustega.

Juudi tavade ja kultuuri õpetamise fookus

Loe rohkem

Koolis õpetatakse ja hoitakse juudi kultuuri traditsioone igapäeva õppetöö loomuliku osana. Juudi kultuurilist eripära toetavad tegevused toimuvad lõimituna õppekavas sätestatud õppeainetega ning on toetatud sobiva keskkonnaga. Koolis pakutakse lastele eranditult koššertoitu.

Innovaatiline õppekeskkond

Loe rohkem

Kasutame uusimaid õppemeetodeid: ainetevaheline lõiming, projektõpe, õuesõpe, digivahendite kasutamine jne. Hästi varustatud ning kaasaegne keskkond.

Mugav tervikliku koolipäeva ja koolinädala süsteem

Loe rohkem

Iga koolipäev algab temaatilise hommikuringiga ning iga tund ühiste eesmärkide tutvustamise ja seadmisega. Iga päev toimub vähemalt üks pikk õuevahetund. Kogu koolipäeva jooksul (8.30-16.00) toimuvad organiseeritud ja hästi struktureeritud tegevused, sh.
– Heebrea keel, juudi traditsioonid ja kultuur
– Põnevad liikumis- ja sportimisvõimalused
– Raamatuklubi
– Kunst
– Nutitegevused
Ja palju muud põnevat.

Laps ei võta koolitööd koju kaasa

Loe rohkem

Kogu õppimine toimub päeva jooksul koolis ja on organiseeritud nii, et õppeprotsess on rõõmuks nii lapsele kui ka lapsevanemale.

Meie meeskond

Kooli meeskond

Uue õppesuuna juht
1. klassi klassiõpetaja
Valentina Paas
valentina.paas@jewish.ee

LOE TUTVUSTUST

Elukestva õppijana tunnen, et tänapäeval on pidev arenemine ja õppimine ei ole enam privileeg, vaid kohustus. Olen kindel, et traditsioonid on vajalikud ning kõik uus ei ole alati hea. Kuid tean ka seda, et vanaviisi enam ei saa. Meie lapsed vajavad teistmoodi lähenemist. Minu kindel veendumus on, et õppeprotsessi keskmes peab olema õpilane. Kõik, mis koolis toimub, juhtub just õpilase pärast ja tema heaks. Kuidas aga saada aru, et meie meetodid toimivad? Laste säravad silmad annavad meile palju, kuid eelkõige saame toetuda tõenduspõhisusele. Olles hariduselt eesti keele ja vene keele (võõrkeeltena) õpetaja, 12 aastat töötanud Tallinna Ülikoolis, nendest viimased neli aastat Haridusinnovatsiooni keskuse juures,  saan kindlalt väita, et ühte või teist lähenemist valides peame me pidevalt oma tulemusi mõõtma, ennast täiendama, vajadusel kurssi muutma ja kohanema. Kõik selleks, et saada veelgi paremaks. Et õpilasel oleks koolis hea õppida. Et õpetajal oleks koolis hea õpetada. Et lapsevanemal oleks rõõm oma lapse saavutuste üle. Et meie vilistlane oleks ennastjuhtiv, eluks valmistunud ja tugevaid teadmisi omav noor inimene. Oleme innovaatilised terve kooliperena. Ma seisan hea selle eest, et meie kooli kultuur oleks koostöine, loov, hooliv ning pidevas arenemises.

Eelkooli õpetaja

Liina Norit

LOE TUTVUSTUST

Lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli 1994.aastal eesti kooli vene keele õpetaja eriala. Olen töötanud eestikeelses  koolis vene keele õpetajana ja vene koolis eesti keele keelekümblusõpetajana. Olen läbinud ESF programmi „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse raames täiskasvanute eesti keele kui teise keele vabahariduslike koolitajate täiendkoolituse; projekti „Integreeritud eesti keele õppe ja Eesti tutvustamise koolituskava ja õppematerjali koostamine ning koolitaja koolitus“ raames toimunud koolitajate koolituse; AMIs läbinud õpetaja professionaalset arengut toetava nii individuaal- kui ka rühmanõustamise koolituse ja samuti AMI kursustel omandanud täiskasvanute koolitajaoskused ja grupitöö meetodid.

Keeleõppes pean oluliseks mängulisust ja aktiivõpet. Arvan, et keeleõppimine peab olema lõbus ja naudingut pakkuv.

Õpetaja abi

Marina Bereznitsky

LOE TUTVUSTUST

Arvan, et kool on selline imeline koht, kus sünnib maagia. Kool on meie elu suur ja värviline osa. Ta avab uksi ellu, siludes killukeste kaupa teed tulevikku ja aidates valmistuda täiskasvanueluks.

Iga meie elupäev on pidev õppimine ja arenemine. On ülioluline alustada õigesti kohe algusest, anda aluse teadmiste omandamisele ja avada uksi tarkusemaailma nii, et lastele meeldiks õppida, uurida, avastada.

Usun, et oluline on õpetada paindlikkust, kohanemisvõimet, oskust töödelda infovoogu, süsteemset mõtlemist, reageerima kiiresti, mõtlema loovalt, leidma ebatavalisi lahendusi ja väljapääsuteid keerulistest olukordadest.

Tean, et lapsed usuvad „võimatusse“ ning kui lapsepõlves on antud võimalus avada oma võimed, siis on ka täiskasvanueas võimalik jääda loominguliseks inimeseks.

Armastan lapsi ja huvitun haridusest, leian igale lapsele õige lähenemisviisi. Suurima osa oma elust olen elanud Iisraelis ning minuga saavad lapsed edukalt praktiseerida heebrea keelt.

Heebrea keele õpetaja

Gali Bahar

Juudi kultuuri ja tavade õpetajad

David ja Daniella Basok

Meie koostööpartnerid

Kontaktid

Õppesuuna juht

Valentina Paas
valentina.paas@jewish.ee

 

Aadress

Auna 6, Tallinn, Eesti
Google Maps >