Oleme esiplaanile toonud järgmised olulisemad arengu põhisuunad, millele lähiaastatel keskendume. Nendeks on:

1. Tugev kultuurilist eripära arvestav taust.

Loe rohkem

Loome õpikeskkonda, kus õppija omandab teadmised oma päritolu ja kultuuri kohta loomulikult ja need on tema igapäeva (kooli)elu loomulikuks osaks. Samuti eesti keel ja kultuur ning muude keelte ja oskuste  omandamine. Teadmised kinnistuvad läbi kindlate traditsioonide, ühiste korduvate tegevuste ning päriseluga seoste loomise.

2. Rakendame õppimise ja õpetamise meetodeid, mis tagavad õppijate õpimotivatsiooni ning õppimine on keskendunud pädevustele.

Loe rohkem

Taotluseks on saavutada õppimine ja õpetamine, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõtetel ning on suunatud sellel, et tagada kõigi õppijate õpitahe sõltumata nende võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. Taotluseks on tagada koolis õpikeskkond, kus pööratakse  süstemaatilist tähelepanu pädevuste kujundamisele ja tagasisidestamisele. Erilise tähelepanu all on järgmised võtmeoskused: ettevõtlikkus, digitaaloskused, õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused ja võõrkeelte oskus.

3. Rakendame „igale õpilasele tema võimetele ja soovidele vastava õpitee kujundamise“ kontseptsiooni.

Loe rohkem

Taotluseks on luua õppeprotsessi selline paindlikkus, mis tagab õppijakeskse ja koostöise õppimise, on õpilasele individuaalseid valikuid võimaldav ning tema valikuid toetav, on suunatud õpilase enesetoetusele ja toimetulekule erinevates olukordades. Õppimise individualiseerimine võimaldab õpilasel maksimaalselt realiseerida enda vaimset ja füüsilist potentsiaali ning loob eeldused, et õpilane võtab õppimise eest vastutuse, saavutab edu ning seeläbi tunneb ka koolirõõmu ja üldist heaolu.

4. Keskundume teaduspõhisusele ja tulevikku suunatud teadmistele/oskustele.

Loe rohkem

Taotluseks on õppija isiksuste väärtustamine, tema terviklik areng, õppimise tähenduslikkus ja hariduse kvaliteet. Teadmiste/oskuste fookus on tulevikku suunatud nn uued teadmised/oskused, nende kasutamine õpitulemuste saavutamisel.

5. Kasutame lõimitud õppekavalist ja õppekavavälist õpetamist, rakendatame projektõppe meetodit.

Loe rohkem

Taotluseks on õppekavavälise tegevuse ning huvitegevuse sidusus õppekavalise õppega, kasutades efektiivselt olemasolevaid ressursse ning kooli õpikeskkonda, et luua õpilase arengu toetamiseks võimaluste paljusus.

6. Meil töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kellel on suurepärased digioskused.

Loe rohkem

Taotluseks on tagada koolis õpikeskkond, kus igapäevaselt kasutatakse tõhusalt innovaatilisi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhinevaid õppimise ja õpetamise meetodeid ning avatud õpikeskkondi. Koolisiseses kommunikatsioonis kasutatakse maksimaalselt tehnoloogilisi lahendusi.

7. Meil on loodud avatud ja usaldusväärne keskkond, mis põhineb ühistele väärtustele ja üksteist toetavale koostööle.

Loe rohkem

Taotluseks on tagada selline koolikultuur, mis tagab kõigi osapoolte rahulolu ja kõigi osapoolte kaasatuse õppimisprotsessi.